Dr lenkei yüksek tansiyon.

Она была его иллюзией, его живой фантазией. Он мечтал о ней по ночам, плакал о ней во сне. Он ничего не мог с собой поделать.

Özellikle beyaz yağ dokusu büyük ölçüde protein sinyallerini ve adipokin adı verilen faktörleri salgılayan önemli bir endokrin organdır.

Apelin adipokin ailesine yeni katılmış peptid yapıda bir hormondur.

İçindekiler

Birçok fizyolojik rol üstlenen apelin, G protein kenetli orfan apelin reseptörünün APJ endojen ligandıdır. Bu derlemenin amacı apelin ve reseptörü olan APJ nin olası fizyolojik rollerini açıklamaktır. Abstract Adipose tissue is a passive energy storage and works an active metabolic endocrine organ.

Especially, white adipose tissue is an important endocrine organ secreting factors called adipokines and a dr lenkei yüksek tansiyon extent of protein signals. Apelin is a peptide hormone that recently included to the adipokine family. Apelin, is an endogenous ligand for the G protein-coupled orphan receptors, has many physiological roles.

Key words: Apelin, APJ, adipose tissue, adipokine, peptide.

dr lenkei yüksek tansiyon

Giriş Bağ dokusunun özel bir tipi olan adipoz doku, yetişkin memelilerde adiposit olarak bilinen lipit dolu hücrelerin zayıf kimyasal etkileşimleri ile meydana gelmiştir.

Yağ dokusu organizmadaki en büyük enerji kaynağı olarak bilinmekle birlikte, enerjinin yağ hücresinde depolanması ve salgılanması hormonal sinyallerle insülin, katekolaminler, glukokortikoitler gibi kontrol edilmektedir 1. Adipositlerden ve adipositler arasında bulunan bağ dokusu hücrelerinden salgılanan proteinlerin adipokinler dr lenkei yüksek tansiyon, parakrin ve endokrin etkileri olduğu tespit edilmiştir 2.

Adipoz dokunun sadece bir enerji deposu olmadığı, aksine aktif bir endokrin organ olarak işlev gördüğü gerçeği yaygın olarak kabul edilmektedir 3, 4 yılında Tatemato ve ark.

Yapılan çalışmalar, apelinin kardiyovasküler fonksiyonlar 6ön hipofiz fonksiyonları ve sıvı homeostazisin düzenlenmesi üzerinde rolünün olduğunu 7ayrıca apoptozun baskılanmasında görev aldığını 8 ve insan immün yetmezlik virüsü HIV enfeksiyonunda da bir koreseptör olarak işlev gördüğünü 9 ortaya koymuştur.

Apelinin biyokimyasal yapısı Apelin ters farmakoloji ile keşfedilmiş bir adipokindir. İlk olarak dr lenkei yüksek tansiyon reseptörü tespit edilmiş, ardından yılında bu reseptörün endojen ligandı olarak apelin molekülü izole edilmiştir Geni, Xq kromozomu üzerinde bulunan apelin 1177 aminoasitlik bir preproapelinden köken alır ve farklı kısımlarından parçalanarak değişik sayıda aminoasitlere apelin, apelin, apelin, apelin, apelin, apelin, apelin ve apelin gibi sahip fragmanlar oluşturur Şekil 1.

Apelin reseptörünün aktivasyonunu sağlayan apelin formları en az 12 C uç kalıntısı içerir Son 12 C uç aminoasit formu en kısa aktif sıradır, bundan daha kısa peptidler apelinapelin ise inaktiftir Apelinin biyolojik aktivitesi ve reseptöre bağlanmasında preproapelinin Dr lenkei yüksek tansiyon ucu büyük önem taşımaktadır. Apelin formlarının N uç kısmı ise, peptidin reseptöre bağlanmasında anahtar rol oynamaktadır 5.

Apelinin etkileri formlarına göre değişiklik göstermektedir.

 Наверное, я должен был обратить на это внимание, но тот тип показался мне настоящим психом. Беккер нахмурился.

Apelin, N-terminal piroglutamat rezidülerine sahip olduğu için biyolojik aktivitesi diğer apelin formlarına oranla daha yüksektir. Apelin ün apelin den 8, apelin dan ise 60 kat daha etkin olduğu ileri sürülmektedir 5.

dr lenkei yüksek tansiyon

Apelin ün yüksek biyolojik aktiviteye sahip olması nedeniyle araştırmalar apelinin bu formu üzerine yoğunlaşmıştır. Her ne kadar biyolojik 55 2 olarak en aktif form apelin olarak kabul edilmiş olsa da, apelin nın APJ ye bağlanma affinitesinin apelin- 13 ten çok daha yüksek olduğu gösterilmiştir Plazmada bulunan asıl apelin formlarının apelin, apelin ve apelin apelin e göre daha az oranda olduğu düşünülmektedir Peptidin insanlardaki plazma seviyesinin Ancak apelinin plazmadaki konsantrasyonu diğer dokulara göre oldukça azdır.

Bununla birlikte, birkaç kişi alan adı proteinin yapıları belirlenir. Bunlar bir kinaz alanı yakınında amino terminali ardından bir otoinhibitör alan, bir asidik motif, iki sarmal bobin alanlar ve bir kalmodulin bağlayıcı alan içinde C terminali segment Şekil 1.

Bu da apelinin dolaşımda bir endokrin faktör olmasının yanında, nörotransmiter olarak da parakrin bir etkiye sahip olabileceğini düşündürmektedir Şekil 1. Apelinin moleküler yapısı a apelin b p[glu] apelin, c apelin ve d apelin Apelin reseptörü O Dowd ve ark.

Adipoz Dokudan Salgılanan Bir Hormon: Apelin

Bu gen APJ olarak adlandırıldı ve yılında Tatemato ve ark. Apelinin, APJ eksprese eden hücrelerde forskolinle indüklenmiş siklik adenozin monofosfat camp yapımını inhibitör G proteinlerine bağlanarak inhibe ettiği gösterilmiştir Pertusis toksininin apelinin etkilerini bloke etmesi de bu görüşü desteklemektedir Pitkin ve ark. Farklı canlılarda yapılan APJ gen tanımlamaları Tablo 1 de sunulmuştur. Birçok canlı dr lenkei yüksek tansiyon ve vücut dokusunda apelin reseptörünün geniş dağılım göstermesi, apelinin vücutta birçok fizyolojik mekanizmada rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

APJ nin lokalizasyonu İnsan, sıçan ve fareler üzerinde yapılan deneysel çalışmalarla apelin ve APJ nin varlığı birçok dokuda gösterilmiştir Tablo 2. Apelin ve APJ mrna larının serebellum, damar endoteli, kalp, akciğer ve böbrek gibi dokularda daha yüksek konsantrasyonlarda olduğu tespit edilmiştir 5, 14, Lee ve ark.

dr lenkei yüksek tansiyon

Northern blot analiz ve in situ hibridizasyon yöntemleri ile bu bulgulara kesinlik dr lenkei yüksek tansiyon Sıçanların böbrek, hipofiz bezi, over dokusu ve iskelet kaslarında APJ mrna sının düşük seviyede olduğu belirlenmiştir 9. APJ nin fare embriyolarının vasküler ve endokardiyal endotel hücrelerindeki varlığı da Devic ve ark.

İnsanlarda APJ mrna sı dalak, timus, prostat, testis, yumurtalık, bağırsak, kalp ve meme bezi gibi birçok periferik dokuda belirlenmiştir 12, Foldes ve ark. APJ nin periferik dokular haricinde hipokampus, serebellum, striatum ve hipotalamusta da varlığı belirlenmiştir 7, Hipotalamusta apelin immünoreaktif nöronların yoğun olarak bulunduğu 28 ve özellikle de supraoptik SON ve paraventriküler nükleusda PVN apelin ve APJ ekspresyonunun çok daha belirgin olduğu gösterilmiştir yüksek tansiyon onun tezahürüdür, Tüm bu bulgular apelinin hem merkezi sinir sisteminde hem de periferik dokularda önemli roller üstlenebileceğinin sinyallerini vermektedir.

Apelinin Etkileri Kardiyovasküler sistem üzerine etkileri Apelinle ilgili ilk çalışmalar kardiyovasküler sistem üzerinde yoğunlaşmıştır İnsan ve sıçanlarda apelin ve APJ mrna larının kalp, damarlar ve periferik dokularda yoğun olarak bulunduğu gösterilmiştir 20, İnsanlardaki damar endotel hücrelerinde yüksek seviyede APJ varlığı tespit edilmiştir

Önemli bilgiler