Antihipertansif ilaçların uygulanması. Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) ilaçları nedir?

antihipertansif ilaçların uygulanması

Primer hipertansiyon tanılı hastalar genellikle asemptomatiktir, bulgu veren hipertansiyon sekonder bir antihipertansif ilaçların uygulanması ya da hipertansiyona bağlı komplikasyona bağlı olabilir.

antihipertansif ilaçların uygulanması optimal kalp sağlığı yan etkileri q10

Anamnezde aile öyküsü ve hastanın medikal geçmişi iyi sorgulanmalıdır. Hipertansiyona eşlik eden ve acil yaklaşım gerektiren göğüs ağrısı, sırt ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, kladikasyo, periferik ödem, baş ağrısı, bulanık görme, bilinç değişikliği, idrar çıkışında azalma, hematüri, baş dönmesi açısından hasta dikkatli değerlendirilmelidir.

  • Hipertansiyon tedavisinin prensipleri
  • Hipertansiyon - seku-deutschland.de
  • Düşük doz aspirin ve kalp sağlığı

Anamnez Hipertansiyonun süresi, önceki kan basıncı seviyeleri, varsa mevcut antihipertansif ilaçlar, kan basıncını etkileyebilecek diğer ilaçlar, antihipertansif tedaviye uyum. Risk faktörleri: kardiyovasküler hastalık öyküsü, inme, geçici iskemik atak, diyabet, dislipidemi, kronik böbrek hastalığı, sigara kullanımı, sodyumdan zengin diyet, alkol alımı.

Farmakoloji ilaç uygulama yolları

Laboratuvar Kan testleri: sodyum, potasyum, serum kreatinin ve glomerüler filtrasyon hızı. Mümkünse, lipid profili ve açlık glikozu.

Katekolamin artışı durumlarındauygun.

End organlar arasında beyin, kalp, böbrekler, merkezi ve periferik arterler ve göz bulunur. Genel kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi yanında hipertansiyon ilişkili organ hasarının belirlenmesi iki konu nedeniyle önemlidir: Antihipertansif ilaçların uygulanması Hafif-orta dereceli tansiyon yükseklikleri olan hastalarda organ etkilenmesi olması nedeniyle yeniden sınıflandırma yapılmasını sağlar. Beyin: Geçici iskemik atak veya inme yüksek kan basıncının sık bulgularındandır.

antihipertansif ilaçların uygulanması şehrin kalbi sağlık merkezi faks

Erken subklinik değişiklikler beyaz cevher lezyonları, sessiz mikroinfarktlar ve mikrokanamalar en hassas şekilde kranial MRI ile saptanabilir ancak rutin uygulamada yeri yoktur. Bilinç değişikliği, nörolojik bozukluğu ve amnezisi olan hastalarda düşünülmelidir.

antihipertansif ilaçların uygulanması kalp sağlığı çalışma sayfaları engelli öğrenciler

Reklam Böbrekler: Böbrek hasarı hipertansiyonun hem nedeni hem de sonucu olabilir ve rutin olarak böbrek fonksiyon parametreleri serum kreatinin ve eGFR ile albüminüri spot idrarda albümin kreatinin oranı ile değerlendirilir. Her üçünün de hasarı saptamada değer sağladığını gösteren kanıtlar olmakla birlikte şu anda rutin kullanımları önerilmemektedir.

Göz: Fundoskopi, hipertansif retinopati taraması için basit bir klinik başucu testidir. Retinal kanama, mikroanevrizma ve papil ödemi tespit etmek için hipertansif acil ve ivedi antihipertansif ilaçların uygulanması özellikle önemlidir.

Hipertansif acillere müdahale

Evre 1 grubunda olup düşük ila orta riskli hastalarda yaşam tarzı önerilerinden ay sonra kan basıncı hala kontrol altında değilse ilaç tedavisi başlanabilir. İdeal tedavi, morbidite ve mortaliteyi önleme konusunda kanıta dayalı olmalı, günde bir kez kullanım ile 24 saatlik kan basıncı kontrolü sağlamalı, diğer ajanlara göre uygun maliyetli olmalı, iyi tolere edilmelidir.

antihipertansif ilaçların uygulanması yüksek tansiyon aritmi tedavisi için halk ilaçları

Eğer end organ hasarı varsa, durum hipertansif acil durum hypertensive emergency olarak nitelendirilir ve acil tedavi gerektirir. Akut end organ hasarı olmadığında -yani hipertansif ivedi durum hypertensive urgency söz konusu olduğunda- terminoloji ve yönetim konusunda daha az uzlaşı vardır ve bu durum hipertansif acil durumdan iki ila üç kat daha sık görülür.

Bu ilke, akut ciddi hipertansiyonda kan basıncının düşme hızını yönlendirir.

  • Hipertansiyon ile ilgili normatif belge
  • Jenerik Antihipertansif İlaçların Seçimi: Maliyet-Etkinlik Analizi
  • Açlık testleri ile yüksek tansiyon tedavisi

Labetalol, nikardipin.

Önemli bilgiler