Nevralji hipertansiyon, Türk Uyku Tıbbı Dergisi

 • En iyi şarap içeceği kalp sağlığı
 • One moment, please
 • Kalp ve sağlık enstitüsü
 • Yüksek tansiyona karşı klipler
 • Hipertansiyon tedavisinde yeni bir yaklaşım
 • Türk Uyku Tıbbı Dergisi

Trigeminal nevralji hastalarında özellikle depresyon, anksiyete bozukluğu ve uyku bozuklukları gibi psikiyatrik ve psikososyal bozukluklar daha sık görülmektedir fakat trigeminal nevralji ile spesifik psikiyatrik ve psikososyal bozukluklar arasında net bir zaman-neden ilişkisi ortaya konulmamıştır. Bizim bu çalışmadaki amacımız, trigeminal nevralji hastaları ile sağlıklı kontrol grubu arasında depresyon ve anksiyete düzeyleri ile uyku kalitesinin karşılaştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 32 nevralji hipertansiyon nevralji teşhisi konan hasta 19 kadın, 13 erkek ve kontrol grubu olarak da 32 sağlıklı gönüllü 17 kadın, 15 erkektoplamda 64 hasta 36 kadın, 28 erkek hasta dahil edildi. Değerlendirme nevralji hipertansiyon olarak Pittsburgh Uyku Kalitesi indeksi, Beck Anksiyete ölçeği, Beck Depresyon envanteri ve sosyo-demografik veri formu kullanılmıştır.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Trigeminal nevralji hastalarında depresyon ve anksiyete düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamı düzeyde yüksek, uyku kalitesi ise trigeminal nevralji hastalarında kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük bulunmuştur p Sonuç: Trigeminal nevralji, depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu ve uyku bozukluğu riskini artırabilir. Trigeminal nevralji hastalarında ağrıya yönelik etkin tedavi depresyon ve anksiyete düzeyini azaltmaya ve yaşam nevralji hipertansiyon iyileştirmeye yardımcı olacaktır.

Ayrıca bu hastalarda nevralji hipertansiyon ve nevralji hipertansiyon gibi depresif bozuklukların tedaviside hastalığın prognozunu olumu yönde etkileyecektir.

Anahtar Kelimeler: Trigeminal nevralji, ağrı, depresyon, anksiyete, uyku bozuklukları Giriş Trigeminal nevralji nedeni tam olarak bilinmeyen, trigeminal sinirin bir ya da daha çok dalının innerve ettiği alanda şiddetli ağrı ataklarıyla karakterize, paroksismal, tek ya da çift taraflı olarak seyredebilen ve yüzyıllardır trigeminal kalp sağlığı tarifleri olarak bilinen bir rahatsızlıktır 1.

Genellikle orta ve ileri yaşlarda ortaya çıkar.

nevralji hipertansiyon hem yüksek tansiyon hem de kapsamı ve riskleri hakkında

Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla görülebilmektedir. Çoğunlukla tek taraflıdır ve iki taraflı olduğu zaman ek olarak multipl skleroz gibi nörojenik hastalıklarla sekonder geliştiği görülür 2,3.

Ağrı atakları, genellikle ağrılı noktalara triger point dokunma, yüz yıkama, traş olma, diş fırçalama, lifli gıda tüketimi gibi etkenlerle başlar.

Trigeminal sinir

Soğuk hava, rüzgar ve konuşma gibi nevralji hipertansiyon çoğu hastada ağrı tablosunu kötüleştirebilir. Ağrı, trigeminal sinirin 2.

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri İç Hastalıkları uzmanları, hipertansiyon hakkında önemli bilgiler verdi. Sebebi, damarlarda direnç artışı, kalbin artan damar direncine karşı yüksek basınçla verdiği yanıttır. Bir başka anlamda damar sertliği de denebilir.

Ağrı, genellikle şimşek çakması şeklinde giren, ani ve çok şiddetli, keskin karakterdedir. Ağrı atakları arasında hastalar nevralji hipertansiyon. Trigeminal nevralji hastalarının, rahatsızlığın en kötü semptomunun şiddetli ve keskin, kronik ağrı olarak belirtmesi ve ağrının uyku ve yaşam kalitesi, anksiyete ve depresif duygudurumu üzerine olumsuz etkileriyle birlikte hastalığın etkin tedavi gerekliliği düşüncesini artırmıştır. Trigeminal nevraljide ilk tedavi seçeneği, konservatif olarak nevralji hipertansiyon tedavidir.

nevralji hipertansiyon yüksek tansiyon tedavi kliniği

Medikal tedavinin etkisiz kaldığı durumlarda cerrahi uygulamalar nevralji hipertansiyon seçeneği olarak görülmektedir 4,5. Trigeminal nevralji rahatsızlığında mevcut olan kronik ve nöropatik ağrı, klinik uygulamalarda çok sıklıkla karşılaşılabilen bir sendrom haline gelmiştir ve beraberinde psikososyal ve psikiyatrik olumsuzlukları da getirmektedir 6,7. Bu tip hastalıklar, yaşam kalitesini ve doyumunu düşürmekte, uyku kalitesini bozmakta, günlük yaşam üzerine duygusal anlamda ciddi olumsuz etkilere ve bireylerde anksiyete ve depresyon gibi psikolojik bozuklukların meydana gelmesine sebebiyet vermektedirler.

Trigeminal nevraljideki mevcut ağrılar hastalar da çok uzun süreler devam edebilir ve psikiyatrik problemlerin yanında etkilenen tarafta duyusal bozuklularda kendini gösterebilir Bu çalışmadaki amaç; trigeminal nevraljili bireylerin uyku kalitesi, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik duygudurumları düzeylerinin değerlendirilmesidir. Çalışma, Helsinki İnsan Hakları Bildirisi ile ilgili kılavuz ilkelere uygun olarak yürütülmüştür. Hastalar, çalışma hakkında detaylı bilgilendirilmiş ve çalışmaya katılım onay formu imzalattırıldıktan sonra dahil edilmiştir.

Kontrol grubu olarak da sağlıklı gönüllülerden oluşan 32 kişilik nevralji hipertansiyon grup oluşturuldu. Çalışmaya nevralji hipertansiyon edilen hasta sayısına yapılan Power analizi sonucuna göre karar verildi. Depresyon, anksiyete vb. Doldurulan form ve ölçeklerden elde edilen yanıt ve skorlara göre depresif belirtilerin, gündüz aşırı uykululuk ve kötü uyku kalitesinin sıklığı belirlenmiştir. BDÖ; Beck ve ark. Her yanıttan elde edilen arasındaki puanların toplanması ile değerlendirilen, toplam 21 sorudan oluşan bir depresyon derecelendirme ölçeğidir.

Puan skorlamasına göre, arası normal, hafif düzeyde depresyon, orta düzeyde depresyon, arası şiddetli düzeyde depresyon biçiminde değerlendirilmektedir. BAÖ, Beck ve ark. Geçen bir aylık süreçteki uyku kalitesini ve bozukluğunu değerlendiren, 19 maddelik bir öz bildirim ölçeğidir. Ölçeğin puanlanan 18 sorusu; subjektif uyku kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu olmak üzere 7 bileşenden oluşur.

İstatistiksel Analiz İstatistiksel verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodlar ortalama, standart sapma, frekans kullanılmıştır.

Trigeminal Nevralji ve Akupunktur Tedavisi | Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Parametrik verilerin iki grup arası nevralji hipertansiyon Student t-test, parametrik olmayan verilerin iki grup arası karşılaştırmalarda Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ki-kare testi kullanılmıştır.

 • Normal nabız yüksek tansiyon
 • Prof Dr Ersin Erdoğan-Randevu Al-Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
 • Yüksek tansiyon sonuçlara neden olur
 • Yüksek tansiyon için hafif diüretikler
 • Kilo kaybı hipertansiyon
 • Hipertansiyon Nedir? Hipertansiyon Belirtisi ve Tedavisi | Yeditepe Üniversitesi Hastanesi

Tüm analizlerin sonuçları anlamlılık p Bulgular Çalışmamıza dahil edilen trigeminal nevralji hastalarının yaş ortalaması 66,5±9,56 minimum: 58, maksimum: 82sağlıklı kontrol grubunu oluşturan bireylerin yaş ortalaması ise 61,4±10,2 minimum: 55, maksimum: 79 idi. Kronik nöropatik ağrı nedeniyle hastaların yaşam kalitesinin düştüğü görüşü yaygındır Bizde çalışmamızda, bu görüşlere paralel olarak trigeminal nevralji hastalarının uyku kalitelerini, depresyon ve anksiyete düzeylerini sağlıklı hasta grubu ile karşılaştırmalı olarak değerlendirdik.

Çoğu araştırmacı, araştırmalarında depresyon ve nevralji hipertansiyon trigeminal nevraljili hastalarda en sık rastlanan nevralji hipertansiyon bozukluğu olduğunu bildirmişlerdir Bizde çalışmamızda trigeminal nevralji hastalarının ve kontrol grubu hastalarının depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozukluk düzeyleri karşılaştırmalı olarak inceledik.

Trigeminal nevralji psikiyatrik morbiditelere ve yaşam kalitesinde ciddi azalmaya sebebiyet verebilen bir rahatsızlıktır. Ayrıca trigeminal nevraljili nevralji hipertansiyon psikiyatrik bozuklukların varlığı, tedavi prognozunu olumsuz yönde etkilediği nevralji hipertansiyon bildirilmiştir Bizim çalışmamızda da bu görüşle paralel olarak, trigeminal nevralji hastalarının depresyon ve anksiyete düzeyleri sağlıklı hasta grubununkine göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunmuş ve bu tip hastaların psikolojik olarak yorgunlukları, yaşam sevinçlerinin ve azimlerinin daha az olduğu tespit edilmiştir.

He ve ark. Bizim çalışmamızda da, trigeminal nevralji hastalarının hepsinde depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozuklukları mevcut olarak tespit edilmiştir. Wu ve ark. Çalışmamızda, bu sonuca paralel olarak, trigeminal nevralji hastalarının depresyon ve anksiyete düzeylerinin kontrol grubu hastalarına göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Meskal ve ark.

Boyun kaynaklı baş ağrısı ve oksipital nevralji

Kronik nöropatik ağrının zamanla nörodejeneratif bozukluğa sebebiyet verebileceğini ve çeşitli işlevsel bozukluklar ortaya çıkarabileceğini savunmuştur. Devor ve ark. Bizim çalışmamızda da, trigeminal nevralji hastalarının uyku kalitesinin kontrol grubuna göre daha kötü olduğu, uykusuzluk probleminin ve bu durumun günlük aktiviteleri olumsuz etkilediği ve ağrılı uyanmaların mevcut olduğu bulunmuştur.

Trigeminal Nevralji

Trigeminal nevralji hastaları sıklıkla ağrılı uyanma ataklarının olduğunu ve bu sebepten dolayı uyku bozukluklarının bulunduğunu bildirmişlerdir. Avustralya Trigeminal Nevralji Derneği, bir konferansında yaptığı uyku bozukluğu ile ilgili anket çalışması sonucunda, trigeminal nevralji hastalarının yarısından çoğunun ağrılı uyanma yaşadığını bildirmiştir Bizim çalışmamızda da, trigeminal nevralji hastalarının uyku kalitelerinin, uyku sürelerinin daha düşük olduğu bulunmuştur.

nevralji hipertansiyon yüksek tansiyon için sınıflar

Çalışmamızda, trigeminal nevralji hastalarında uyku kalitesinin kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha düşük olduğu bulunurken, iki grup arasında sistemik rahatsızlık insidansı olarak istatiksel olarak herhangi anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Nevralji hipertansiyon Sonuç olarak, trigeminal nevralji gibi kronik nevropatik bir rahatsızlık hastaların uyku ve yaşam kalitesini düşürmekte, hastalarda depresyon ve anksiyete gibi duygudurum bozukluklarına yol açmakta, hastaların moral ve motivasyonunu, tedaviye olan inançlarını olumsuz yönde etkilemekte ve hastaları psikolojik bozukluklara sürüklemektedir.

nevralji hipertansiyon yüksek tansiyon evresi riskleri

Trigeminal nevralji hastalarında, kronik nöropatik ağrı tedavisinin yanında bu psikiyatrik ve psikososyal rahatsızlıkların tedavilerinin de yapılması, hastaların tedaviye inançlarını ve devamlılıklarını artırabilmektedir.

Hasta Onayı: Hastalar, çalışma hakkında detaylı nevralji hipertansiyon ve çalışmaya katılım onay formu imzalattırıldıktan sonra çalışmaya dahil edilmiştir. Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Finansal Destek: Yazar tarafından finansal destek almadığını bildirilmiştir. Trigeminal neuralgia.

nevralji hipertansiyon kalp sağlığı sorunları konusunda uzmanlaşmış bir doktor

BMJ ; Long-term follow-up of patients treated with percutaneous balloon compression for trigeminal neuralgia in Taiwan. World Neurosurg ; Trigeminal neuralgia and treatment options. Agri ; Lunsford LD. Treatment of tic douloureux by percutaneous retrogasserian glycerol injection. JAMA ; The role of percutaneous balloon compression in the treatment of trigeminal neuralgia recurring after other surgical procedures.

Acta Nevralji hipertansiyon Belg ; Neurology ; Kronik ağrılı hastalarda depresyon düzeyinin nevralji hipertansiyon şiddeti ve süresi ile ilişkisinin araştırılması.

New Symposium Journal ; Psychological assessment of persons with chronic pain. Neuro Rehabilitation ; Psychiatric comorbidity and suicide risk in patients with chronic migraine. Neuropsychiatr Dis Treat ; An inventory for measuring depression.

Arch Gen Pschiatry ; Hisli N. Nevralji hipertansiyon Depresyon Envanterinin üniversite yüksek tansiyon ne yapmamalı için geçerliği, güvenirliği. Psikoloji Dergisi ; An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties.

J Consult Minnesota kalp sağlığı çalışması Psychol ; J Cognitive Psychotherapy: Int Quaterly ; The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. Psychiatry Res ; Türk Psikiyatri Dergisi ; Zakrzewska JM. Multi-dimensionality of chronic pain of the oral cavity and face. J Headache Pain ; Mental and somatic co-morbidities in chronic orofacial pain conditions: Pain patients in need of multiprofessional team approach.

Scandinavian J Pain ;

Önemli bilgiler