Diyastolik stres

The relationship between positive exercise stress test and transmitral E-wave deceleration time in women Serdar Biçeroğlu1, Ahmet Yıldız1, Mustafa Karaca2, Diyastolik stres Demirbaş2 1 Atakalp Kalp Hastalıkları Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İzmir 2 Özel Gazi Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İzmir Abstract Background: We investigated the relationship between positive exercise stress test EST and transmitral E-wave deceleration time in female patients with preserved left ventricular systolic function and diastolic dysfunction, and without diyastolik stres artery disease.

The two groups were compared with respect to the transmitral E-wave deceleration time. Both groups had similar characteristics with respect to age mean age 53±6 yearshypertension, type 2 diabetes mellitus, and smoking.

Results: Isovolumic relaxation time did not differ significantly between the two groups. Conclusion: Our findings suggest beslenme hipertansiyonu diyeti, apart from coronary artery disease, prolonged yüksek tansiyon ile tatil E-wave deceleration time may be another cause of positive EST in women without coronary artery disease.

Abstract Methods Results Discussion References Korunmuş sol ventrikül sistolik fonksiyonu olan hastalarda efor kapasitesinde azalma ve kalp yetersizliği semptomları sıklıkla diyastolik fonksiyonların bozulmasıyla ilişkilidir. Özellikle hipertansiyon varlığında bu durum diyastolik stres belirgindir.

 • Kan basıncı yüksekliği nedir?
 • Short- term effect of dynamic exercise on arterial blood pres- sure.
 • Bu dalgalanma intratorasik basınç değişikliklerine ikincil gelişir.
 • Yüksek tansiyon ne anlama geliyor?
 • Сначала текст воспринимается как полная бессмыслица, но по мере постижения законов построения его структуры начинает появляться смысл.

Koroner perfüzyonun kalp döngüsünün diyastol evresinde olduğunu düşünürsek, diyastolik fonksiyondaki diyastolik stres bu durumla ilişkili olması gerekir.

Egzersiz stres testinin özellikle kadınlarda erkeklere oranla daha sık yanlış pozitif saptanması, kadınların erkeklere göre verdiği birçok farklı fizyolojik yanıttan kaynaklanabilir. Diyastolik fonksiyonu bozulmuş kadın diyastolik stres egzersiz stres testinin sonucu değişkenlik göstermektedir ve diyastolik disfonksiyon bulunan her hastada egzersiz stres testi yalancı pozitif değildir.

Bu durumda, diyastolik disfonksiyonlu hastalarda saptanan yalancı pozitif egzersiz stres testi diyastolik stres, diyastolik fonksiyonun değişik parametrelerinin farklı olmasından kaynaklanabilir. Bu çalışmada, koroner arter hastalığı ve yapısal kalp hastalığı olmayan kadın hastalarda yalancı pozitif egzersiz stres testi sonucunun diyastolik fonksiyon ve özellikle deselerasyon zamanıyla olan ilişkisini incelemeyi amaçladık.

Çalışmaya Nisan ve Haziran tarihleri arasında polikliniğe başvuran ve eforla göğsünde sıkıntı hissi tarif eden 98 kadın hasta alındı. Bu olgularda koroner arter hastalığı yönünden risk faktörleri incelendi. Diabetes mellitus, bilinen akciğer hastalığı, bilinen koroner arter hastalığı, elektrokardiyografide EKG patolojik Q dalgası, bilinen kalp yetersizliği veya efor kapasitesini sınırlayan başka hastalıkları obezite, anemi, vb.

Bu hastalara ekokardiyografik inceleme yapıldı. Ekokardiyografik inceleme Philips Diyastolik stres C model ekokardiyografi cihazı ile yapıldı.

Hastaların ejeksiyon fraksiyonları, sistolik fonksiyonları, doku Doppler ile diyastolik fonksiyonlarının da değerlendirildiği tam ekokardiyografik inceleme yapıldı. Diyastolik fonksiyonları normal veya bozulmuş sistolik fonksiyonu olan 17 hasta çalışmadan çıkarıldı. Ejeksiyon fraksiyonu Simpson yöntemi ile hesaplandı. Diyastolik fonksiyonları bozulmuş 62 hastanın transmitral akım incelemesi yapıldı ve E dalgası deselerasyon zamanları ölçüldü.

Yöntemler: Bu galifmada antrasiklin tedavisi almi§, yakinmasi olmayan yaf ortalamasi Bu galifma kesitsel vaka- kontrollü olarak yapilmif, hasta ve kontrol grup randevulari sirasinda degerlendiril-miftir. Istatistiksel degerlendirme, gruplar arasi fark analizi igin Mann-Whitney U testi, her grupta tekrarlayan ölgümler igin varyans analizi ve Bonferroni posthoc düzeltmeleri yapilmiftir. Sonuc: Geg antrasiklin kardiyotoksisitesini agiga gikarmada, DSE etkili ve güvenilir bir yöntemdir. Anadolu Kardiyol Derg ; Anahtar kelimeler: Qocukluk gagi kanserleri, dobutamin stres ekokardiyografi, diyastolik stres kardiyotoksisite, antrasiklin Abstract Objective: Long-term survivors of asymptomatic children treated with anthracycline may have cardiac toxicity without clinical findings.

Altmış iki hastaya Bruce protokolüne uygun egzersiz stres testi yapıldı. Egzersiz stres testi sırasında 1 mm ve üzeri ST-segment çökmesi varlığına göre hastalar iki gruba ayrıldı.

Kan basıncı nedir?

ST-segment çökmesi olan hastalara koroner anjiyografi yapıldı. Anjiyografide koroner arter hastalığı saptanan 30 hasta çalışmadan çıkarıldı. Diyastolik fonksiyonu bozulmuş, sistolik fonksiyonları korunmuş, egzersiz stres testinde ST-segment çökmesi olmasına rağmen koroner arterleri normal izlenen 20 hasta grup 1 ile diyastolik fonksiyonları bozulmuş, sistolik fonksiyonları korunmuş, egzersiz stres testinde ST-segment çökmesi olmayan 12 hasta grup 2 transmitral olarak ölçülen E dalgası deselerasyon zamanı yönünden karşılaştırıldı.

İstatistiksel değerlendirme. Çalışmada istatistiksel analiz için SPSS programı kullanıldı.

Grupların uygunluğu için Q-Q analizi yapıldı. Grupların yaş ortalaması, hipertansiyon ve sigara kullanım sıklığının farklılığı ki-kare testi ile incelendi. İki grup arasında hipertansiyon, tip diyastolik stres diabetes mellitus ve sigara kullanımı yönünden fark yoktu Tablo 1. Deselerasyon zamanı grup 1'deki hastalarda grup 2'deki hastalara göre belirgin uzamıştı. Abstract Methods Results Discussion References Discussion Egzersiz kapasitesi azalmış hastalarda diyastolik fonksiyonların uygun yöntemle değerlendirilmesi başlangıç için önemlidir.

Egzersiz stres testinin kadın hastalarda koroner arter hastalığını göstermedeki düşük duyarlılığı birçok nedenle ilişkilendirilmiştir.

 • Kan basıncı nedir?
 • Tüm öğe kaydını göster Özet İskemik kardiyomyopatili hastalarda, miyokardiyal fîbrozis ve iskemik fakat viabl miyokardiyum arasındaki fark klinik öneme sahiptir.
 • Op. Dr. Nurettin Serinkan Kadin Hastaliklari ve Dogum Uzmani
 • Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya orta yaşlı
 • Transmitral diyastolik Doppler A dalgasının sol ventrikül çıkış yoluna yansıma süresi A-Ar süresi sol ventrikül katılığı ile ilişkilidir.
 • Birinci basamak hipertansiyon ilaçları
 • Tüm öğe kaydını göster Künye Tekkeşin, Ahmet İlker.

Bu diyastolik stres, egzersiz sırasında ST-segmentinde çökmeye yol açan diğer koşulların diyastolik stres hastalarda daha sık olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak, her diyastolik fonksiyon bozukluğunda egzersiz stres testinde ST-segment çökmesi olmaması, bu durumun diyastolik fonksiyonun ilişkili olduğu değişik parametrelerin farklılığından kaynaklanabileceğini düşündürmektedir.

Çalışmamızda ST-segment çökmesi bu parametrelerden sadece E dalgası deselerasyon zamanıyla ilişkili bulunmuştur.

Deselerasyon zamanının sol ventrikül gevşemesiyle ilişkili olduğunu düşünürsek, egzersiz stres testi sırasında ST-segment çökmesinin ne şekilde oluştuğunu izah etmek güçtür.

yüksek tansiyon için zararsız ilaçlar kalp sağlığı için uzun mesafe koşusu

Aynı şekilde, izovolemik relaksasyon zamanının bu durumda ST-segment çökmesi ile neden ilişkili olmadığı açık değildir. Hipertansiyon hastalarında egzersiz kapasitesinde azalmanın diyastolik dolum basınçlarıyla ilişkili olduğu bilinmektedir.

Çalışmamızda hipertansiyonu olan hastalar altgrup olarak incelendiğinde, iki grup arasında E dalga deselerasyon zamanı açısından fark izlenmedi. Bu durum, hipertansiyonun E dalga deselerasyon zamanını uzatmasına rağmen, her hastada egzersiz stres testinde ST-segment çökmesi yapmada yeterli olmadığını düşündürmüştür. İki gruptaki hipertansiyonu olmayan hastalar arasında ise E dalga deselerasyon zamanı açısından fark olduğu görüldü. Bu durum da, E dalga deselerasyon zamanının, başka faktörlerden etkilenmeden, egzersiz stres testinde ST-segment çökmesi ile ilişkili diyastolik stres düşündürdü.

Bununla birlikte, egzersiz stres testinde ST-segment çökmesi ile sonuçlanan koroner yetmezliğin yüksek dolum basıncıyla ne şekilde ilişkili olduğu, ya da hangisinin neden, hangisinin sonuç olduğu açık değildir.

ideal kilo kalp sağlığı yeni bir antihipertansif ilaç

Bu hastalarda istirahat halinde devam eden yüksek dolum basınçlarının egzersiz testi ile yükselmesi koroner yetmezliği artırıp, sol ventrikül dolum basınçlarının daha da yükselmesine neden olabilir. Egzersiz stres testinin yalancı pozitifliğinden çoğu zaman hipertansiyon sorumludur.

E dalgası deselerasyon zamanındaki uzama da bunun göstergesi olabilir. İstirahat halinde tansiyonları normal olan bu hastalarda egzersizle ortaya çıkan tansiyon yüksekliği de ST-segment çökmesine diyastolik stres olabilir. Dolayısıyla, egzersiz testi sırasında tansiyon değerleri yüksek ölçülen hastaların çıkarıldığı ve iki altgrupta E dalgası deselerasyon zamanı karşılaştırılması açıklayıcı olabilir.

kalp sağlığı hakkında mitler ve gerçekler cruz mendoza yüksek tansiyon en etkili tedaviler

Ancak, çalışmamızda yeterli diyastolik stres hasta olmaması nedeniyle bu inceleme yapılamadı. Sonuç olarak, kadınlarda egzersiz stres testinin yüksek oranda yalancı pozitiflik göstermesinin bir nedeni, E dalga deselerasyon zamanındaki uzama olabilir.

Önemli bilgiler