Acil bakım hipertansiyon algoritması, Hipertansif acillere müdahale

Tьrk Kardiyoloji Derneрi Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kэlavuzu

Tansiyon dil altı hapı alma araligi

Katekolamin artışı durumlarındauygun. Nitroprusside Arteriyoler-venöz dilatör preload ve afterload azalır. Başlama dozu 0.

  • Hangi ilaçlar yüksek tansiyonda öksürüğe neden olmaz
  • Yüksek kan basıncının kan basıncını düşürmesine neden olur
  • Erken evrelerde yüksek tansiyon tedavisi
  • Hipertansif kriz - acil bakım Share on Facebook Share on Twitter Hipertansif kriz için ilk yardım hemen yapılmalı ve bir ambulansın gelmesinden önce sağlanmalıdır, çünkü bu durum ölümle sonuçlanabilir veya geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilirhipertansif kriz tablosu ile acil servise başvurmakta Daha önce hipertansiyon tanısı varlığı, kullandığı ilaçlar, Yoğun bakım ünitesinde Hipertansiyonun süresi, önceki kan basıncı seviyeleri, varsa mevcut antihipertansif ilaçlar, bu nedenle yoğun bakım ünitesinde acil tedavi gerektirir Hipertansiyonda Acil Durumlar.

Etkisi saniyeler içerisinde başlar, kesildikten sonra dakikalar içerisinde sonlanır. Koroner hastalıkta miyokardiyal iskemiye yol açabilir. Kullanımı sırasında en önemli sınırlayıcı durum, siyanid-tiyosiyanat toksisitesidir.

Genellikle saati aşan yüksek dozlarda ve özellikle de böbrek fonksiyon bozukluğu varlığında kullanım sonucunda; bulantı, kusma, oryantasyon bozukluğu, psikoz, laktik asidoz. Koroner vazodilatasyon yaptığından, özellikle akut koroner sendromlu hastalarda seçkindir.

acil bakım hipertansiyon algoritması

Etkisi dakika içinde başlar, kesildikten sonra dakika içerisinde sonlanır. En önemli yan etkileri baş ağrısı ve taşikardidir. Esmolol Kardiyoselektif bir beta adrenerjik blokerdir. Etkisi dakikalar içinde başlayıp, 30 dakika sürer. Özellikle peroperatuvar dönemde kullanıma uygundur. Diğer antihipertansif ilaçların kullanımı sonrası gelişebilen sodyum birikimini engellemek açısından da uygundur. Ancak, hiçbir zaman, hastanın klinik özellikleri, volüm durumu ve altta yatan hastalığı dikkate alınmadan rutin bir şekilde uygulanması doğru değildir.

Kusma, yanık, diğer sıvı kayıpları veya basınç natriürezi sonucu gelişen volüm eksikliği durumlarında kullanılmamalıdır. Tuz kaybettiren nefropatiler gibi bazı durumlarda, diüretik verilmemesi gerektiği, tersine hastaya sodyum klorür verilmesi ile kan basıncı düşüşü sağlanabileceği unutulmamalıdır.

Hipertansiyon

Hipertansif öncelikli durumların tedavisinde nifedipine kullanılmamalıdır! Özel durumlar Hipertansif ensefalopati, serebrovasküler olaylar, akut miyokard infarktüsü, kalp yetersizliği, akut aort diseksiyonu, böbrek yetersizliği, eklampsi, katekolamin krizi, ilaç kesilme sendromları.

Hipertansif ensefalopati Seçkin ilaç nitroprussiddir.

acil bakım hipertansiyon algoritması

Nicardipine ve labetalol de kullanılabilir. Özellikle yaşlı ve süreğen hipertansiyonu olan olgularda kan basıncının hızla düşürülmesinden kaçınılmalıdır.

acil bakım hipertansiyon algoritması

Tedaviye karşın hastanın nörolojik tablosu kötüleşiyor ise ayırıcı tanıda başka serebral olaylar akla getirilmelidir. Serebrovasküler olaylar Hipertansiyonun tedavisi yeniden kanama ve serebral ödem oluşma acil bakım hipertansiyon algoritması azaltır.

İvedi antihipertansif tedavi ile primer intrakraniyal kanamalara bağlı ölüm riskinin azaldığı bildirilmiştir.

Hipertansiyon Salim Satar

Kronik HT mevcut ve kan basıncı hafif yüksekse düşürmenin yararı yoktur; aksine serebral hipoperfüzyon sebebi ile daha da zararlı olabilir. Tedavide nitroprusside, labetalol ve enalaprilat uygun seçeneklerdir.

Serebral vazospazmı engellemek için bir kalsiyum kanal blokeri olan nimodipin acil bakım hipertansiyon algoritması kullanılabilir.

Hipertansiyon algoritması için acil bakım

Akut miyokard infarktüsü Seçkin tedavi nitroglycerindir. Nitroprusside miyokardiyal iskemiye yol açma riski sebebi ile ancak dirençli olgularda verilebilir. Her iki ilacın da bu hastalarda ölüm riskini anlamlı derecede azalttığı gösterilmiştir. Ek olarak, kalbin iş yükünü azaltmak amacı ile beta adrenerjik blokerler veya labetalol de verilebilir.

Tedavide hedef, diyastolik kan basıncını hızlı bir şekilde mmHg dolayına düşürmek olmalıdır. Sol kalp yetersizliği Seçkin ilaçlar nitroglycerin ve nitroprussidedir. Akut akciğer ödemi mevcut ise furosemide, morfin ve oksijen de verilmelidir. Beta adrenerjik blokerlerden kaçınılmalıdır.

Hipertansif acil (ivedi) durum

Akut aort diseksiyonu Ağır hipertansiyon ile birlikte şiddetli göğüs, sırt veya karın ağrısı ile gelen hastada akla getirilmelidir. Tedavi çok hızlı bir şekilde başlatılmalı ve operasyon sırası ve sonrasında da sürdürülmelidir. Seçkin tedavi nitroprusside ve beraberinde beta adrenerjik blokerdir.

Labetalol de etkin olabilir.

acil bakım hipertansiyon algoritması

Hydralazine gibi direkt vazodilatatörlerden, refleks kalp debisi artışı sebebi ile kaçınılmalıdır. Böbrek yetersizliği İvedi hipertansiyonun hem sebebi, hem de sonucu olabilir. Tedavide böbrek kan akımı azaltılmadan, periferik direnin düşürülmesi hedeflenmelidir.

Hipertansif acillere müdahale

Seçkin ilaçlar fenoldopam ve nicardipinedir. Nitroprusside de böbrek yetersizliğinde kullanılabilir. Ancak, toksisite gelişebileceği akılda tutularak, uzun süreli ve yüksek dozlarda kullanılmasından kaçınılmalıdır.

acil bakım hipertansiyon algoritması

Eklampsi Kesin tedavi sezaryen ile gebeliğin sonlandırılmasıdır. Kan basıncı kontrolü için seçkin ilaçlar hydralazine ve labetaloldür. MgSO4 da kullanılabilir. Enalaprilat kullanılmamalıdır. Katekolamin krizi Feokromositoma, kokain kullanımı ve monoamin oksidaz inhibitörü kullanan hastanın tyramine alması gibi artmış katekolamin aktivitesinin olduğu hipertansif ivedi durumların seçkin tedavisi phentolaminedir.

Nitroprusside ve labetalol de kullanılabilir.

Ömer Yusuf Erdurmuş

İlaç kesilme withdrawal sendromları Clonidine, beta adrenerjik blokerler gibi ilaçların ani kesilmesinde ağır hipertansiyon, bulantı, kusma, terleme, anjina tablosu gelişebilir. Bu durumlarda ilaca yeniden başlamak önerilmektedir. Özgül hipertansif acil durumlarda tedavi İlaç.

Önemli bilgiler