Diyastolik forum

diyastolik forum

diyastolik forum

Çalışmamızın amacı septoplasti sırasında kullanılan nazal tamponların hastaların sistemik kan basıncı üzerine etkisini araştırmaktır. Materyal ve Metod: Çalışmamıza randomize olarak seçilen ve septum deviasyonu tanısıyla ameliyat önerilen 40 hasta 24 erkek, 16 kadın dahil edilmiştir.

diyastolik forum

Yaşları ortalama 31,3±10,4 arasında değişmekteydi. Hastalar 20’şer hastadan oluşan 2 gruba ayrıldı.

diyastolik forum

Yaş ve cinsiyet bakımından gruplara benzer 20 kişilik bir kontrol grubu oluşturuldu. Tüm hastalar ameliyat öncesinde ve ameliyatın 2. Veriler SPSS Bulgular: Tampon konulan grupta, postoperatif 2.

Her iki grubun postoperatif ortalama sistolik ve diastolik kan basınçları karşılaştırıldığında, nasal tampon grubunun sonuçları belirgin derecede yüksek bulunmuştur diyastolik forum Sonuç: Nazal tamponlara bağlı akut diyastolik forum solunum yolu obstrüksiyonunun normotansif hastaların kan basınçlarında hem sistolik hem diastolik diyastolik forum artışa neden olduğu saptanmıştır.

Bu nedenle kardiyolojik ve vasküler hastalığı olanlarda tampon kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

diyastolik forum

Anahtar Kelimeler : Nazal obstrüksiyon, hipertansiyon, septoplasti, kan basıncı.

Önemli bilgiler