Tıp sağlık kalp krizi, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü “Kalp Krizi Geçiren Vakaların Yönetimi” Konulu Genelge Yayımlandı

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski bir yılda yarı yarıya düşüyor

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ

Genel Esaslar 1. Kalp krizi geçiren hastaya kalp merkezlerine ulaşım imkânına ve zaman durumuna bağlı olarak gerekli ise reperfıizyon uygulamalarından primer perkütan koroner girişim p- PKG veya fıbrinolitik tedavilerinden birisi uygulanır. Fibrinolitik tedavi sonrasında nakli gereken hastalar veya acil sevk ve nakli gereken hastaların nakilleri Bakanlığımızca tescillenmiş kalp merkezi bulunan sağlık tesisine yapılır.

tıp sağlık kalp krizi

Kalp krizi geçiren vakaların acil sevk ve nakil uygulamaları sağlık hizmet bölgesi hizmet sunum ilkelerine göre Acil Çağrı Merkezinin koordinasyonunda yürütülür. Hastanın sevk ve nakli için belirlenen kalp merkezi, şevkle gönderilen hastayı kabul etmekle ve bekletmeksizin tedavisini sağlamakla yükümlüdür. Tıp sağlık kalp krizi tescil edilen kalp merkezi bulunan sağlık tesisleri; kardiyoloji ekibinin, anjiyografı ünitesinin, ameliyathanenin, ilgili kliniğin ve yoğun bakım servisinin durumunu, boş-dolu yatak ve cihazlara ait bilgiler ile ayrıca operasyona alman vakaları anında Acil Çağrı Merkezine bildirmekle tıp sağlık kalp krizi günün her tıp sağlık kalp krizi güncel tutmakla yükümlüdür.

Kayıtların tutulmasından, formların noksansız ve doğru olarak doldurulmasından, Bakanlıkça istenilen bilgilerin, Bakanlığın belirlediği formata uygun şekilde elektronik sistem üzerinde kayıt altına alınmasından, bilgisayar ortamında tutulan kayıtların yetkisiz olarak değiştirilmemesine ve silinmemesine yönelik gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasından ilgisine göre İl Ambulans Servisi Baştabibi ile kalp merkezi sorumlu hekimi birinci derecede sorumludur.

Bu Genelgede tanımlanan acil sevk ve nakil işlemleri il sağlık müdürlüklerinin denetim ve sorumluluğunda yürütülür.

Şeker Hastaları Kalp Krizi Konusunda Nelere Dikkat Etmeli

Her il, kendi il sınırları içerisindeki kalp krizi geçiren vakaların tedavi algoritmasını ve sağlık tesislerinin rollerini içeren il planını oluşturur ve Bakanlığa sunar. İlk tıbbi temas sonrası ulusal ve uluslararası kılavuzlara uygun süre içerisinde P-PKG uygulaması mümkün değil ise veya kontrendikasyon yoksa aynı kılavuzlara göre belirtilen süre içerisinde fibrinolitik tedavi uygulanır.

tıp sağlık kalp krizi

Fibrin spesifik ajanlar, fibrin spesifik olmayan ajanlara göre birinci planda tercih edilir. Bakanlıkça tescillenmiş kalp merkezi olmayan sağlık tesislerinde fibrinolitik tedavi sonrasında klinik durumu stabil olmayan veya fibrinolitik tedavinin başarısız olduğu vakalar ise sevk için uygun koşullar oluştuktan hemen sonra acil yardım ambulansı ile bir kalp merkezine transfer edilir.

Kalp Krizi

P-PKG yapabilen Bakanlıkça tescillenmiş kalp merkezleri yedi gün yirmi dört saat esasına göre hizmet verir. Kalp krizi geçiren vakaya müdahale basamakları üçe ayrılır: a.

Birinci aşama: Hastanın göğüs ağrısı şikâyeti ile Acil Çağrı Merkezini araması durumunda, acil yardım ambulansı gönderilir. İkinci aşama: Çekilen EKG, Acil Çağrı Merkezindeki görevli hekim ya da il sağlık müdürlüğü tarafından belirlenen danışman hekime değerlendirilmesi için gönderilir.

tıp sağlık kalp krizi

Hastanın bulunduğu yer ile işlemin yapılabileceği kalp merkezinin bulunduğu sağlık tesisine ulaşım süresi ulusal ve uluslararası kılavuzlarda belirtilen sürenin altında ise hasta direkt kalp merkezine götürülür. Hastanın bulunduğu yer ile işlemin yapılabileceği kalp merkezinin bulunduğu sağlık tesisine ulaşım süresi ulusal ve uluslararası kılavuzlarda belirtilen sürenin üzerinde ise hastaya söz konusu kılavuzlarda belirtilen süre içinde fibrinolitik tedavi uygulanır.

Hastanın bulunduğu yerden ulusal ve uluslararası kılavuzlarda belirtilen sürenin içerisinde işlemin yapılabileceği kalp merkezinin bulunduğu sağlık tesisine ulaşılamayacak yerlerde veya kardiyoloji uzmanı olmayan sağlık tesislerinde iç hastalıkları, yoğun bakım ve acil tıp uzmanları tarafından da fibrinolitik tedavi uygulanır.

tıp sağlık kalp krizi

İl sağlık müdürlükleri, acil hallerdeki kalp sağlığı uygulamalarının sağlık hizmet bölgesi hizmet sunum anlayışı tıp sağlık kalp krizi yürütülmesini sağlamak üzere Bakanlıkça tescillenmiş kalp merkezi bulunan sağlık tesisleri için aylık p-PKG icap nöbet çizelgelerini hazırlamak ve imza karşılığı ilgili sağlık tesislerinin yönetimlerine tebliğ etmekle yükümlüdür.

Nöbet çizelgelerinin bir sureti Acil Çağrı Merkezine bildirilir.

Sigarayı bırakanlarda kalp krizi riski bir yılda yarı yarıya düşüyor

Aynı kalp merkezine acil olarak getirilen ikinci bir acil kalp krizi vakasının kapasite veya teknik yetersizliği nedeniyle kabul edilemeyeceği durumlar için vakanın götürüleceği ikincil ve alternatif kalp merkezi bulunan sağlık tesisi nöbet çizelgelerinde özellikle belirtilir. Nöbet çizelgelerinde birincil olarak belirlenen kalp merkezi bulunan sağlık tesisleri kendilerine acil olarak getirilen hastayı kabul etmekle yükümlüdür.

Ancak kapasite veya teknik yetersizliği nedeniyle tedavi edemeyecekleri vakalar için tedaviyi sağlayabilecek ikincil ve alternatif kalp merkeziyle gerekli koordinasyon kurularak bu merkezin bulunduğu sağlık tesisine sevk ve nakli sağlanır.

Önemli bilgiler